سفرنامه امارات

صحبت های فروشنده اماراتی درباره عبای عربی
توضیحات خانم فریبا کرمی درباره مراحل ساخت مانتوهای اماراتی
سنگ دوزی بر روی مانتوهای مجلسی
استفاده بانوان اماراتی از مانتو عباها برای رفت و آمد در سطح شهر

شوی لباس مزون فاریون عبایا